Password
Username
logo
รวมสรุปกฏหมายแพ่งบังคับคดีใหม่ athomeชี้ทำให้ขายทอดตลาดไวได้ประโยชน์รวมทั้งหมด
กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีใช้ผลบังคับเมื่อพ้น 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับนี้ นับว่าเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี และลดการประวิงคดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับคดี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- กำหนดวิธีการยึดทรัพย์สินประเภทต่างๆให้มีความชัดเจนและครอบคุลมมากยิ่งขึ้น
- เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เองและอายัดสิทธิเรียกร้องได้ทั่วประเทศ
- ยกเลิกขั้นตอนการรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด
- การขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล
- การยื่นคำร้องขอให้กำหนดหรือคัดค้านวิธีการขาย ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 3 วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย
- ยกเลิกการคัดค้านราคาเสนอสูงสุดในการขายทอดตลาดและผูกพันราคา
- ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเข้าสู้ราคาเองในการขายทอดตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการหรือหาบุคคลอื่นมาสู้ราคา
กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีใช้ผลบังคับเมื่อพ้น 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับนี้ นับว่าเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี และลดการประวิงคดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับคดี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- กำหนดวิธีการยึดทรัพย์สินประเภทต่างๆให้มีความชัดเจนและครอบคุลมมากยิ่งขึ้น
- เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เองและอายัดสิทธิเรียกร้องได้ทั่วประเทศ
- ยกเลิกขั้นตอนการรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด
- การขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล
- การยื่นคำร้องขอให้กำหนดหรือคัดค้านวิธีการขาย ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 3 วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย
- ยกเลิกการคัดค้านราคาเสนอสูงสุดในการขายทอดตลาดและผูกพันราคา
- ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเข้าสู้ราคาเองในการขายทอดตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการหรือหาบุคคลอื่นมาสู้ราคา

   
     
   หลังจากที่กฏหมายบังคับคดีความแพ่งใหม่ประกาศบังคับใช้ ทาง athomeproperty ได้สรุปประเด็นต่างๆ ที่สำคัญในกระบวนการขายทอดตลาด พร้อมชี้ ทำให้ขายทอดตลาดไวขึ้น ทำให้ได้ประโยชน์โดยรวมทั้งระบบ  
   กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีใช้ผลบังคับเมื่อพ้น 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎหมายฉบับนี้ นับว่าเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดี และลดการประวิงคดี ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับคดี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- กำหนดวิธีการยึดทรัพย์สินประเภทต่างๆให้มีความชัดเจนและครอบคุลมมากยิ่งขึ้น
- เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เองและอายัดสิทธิเรียกร้องได้ทั่วประเทศ
- ยกเลิกขั้นตอนการรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด
- การขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล
- การยื่นคำร้องขอให้กำหนดหรือคัดค้านวิธีการขาย ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 3 วัน นับแต่ทราบวิธีการขาย
- ยกเลิกการคัดค้านราคาเสนอสูงสุดในการขายทอดตลาดและผูกพันราคา
- ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีมีสิทธิเข้าสู้ราคาเองในการขายทอดตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่ตนต้องการหรือหาบุคคลอื่นมาสู้ราคา
  ในส่วนของงานอายัดทรัพย์ มีประเด็นสรุปตามนี้ 

สาระสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30
 
• กำหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดไม่ได้ในมูลค่าที่สูงขึ้นจากเดิม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว ราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท สำหรับ สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ราคารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี อาจกำหนดมูลค่าที่สูงกว่านี้ได้ ตามที่ลูกหนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็น
• กำหนดมูลค่าของสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่อายัดไม่ได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และบำเหน็จหรือค่าชดเชย ไม่เกิน 300,000 บาท หรือตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
• กำหนดวิธีการบังคับคดีเป็นการเฉพาะกับทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หุ้น
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
• ลดขั้นตอนการขออนุญาตศาลขายทอดตลาด
• กำหนดให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับจำนอง เจ้าของร่วมสามารถใช้สิทธิเต็มที่ในการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด หรือหาผู้ซื้อทรัพย์เพื่อให้ได้ในราคาที่ต้องการ
• ยกเลิกการใช้สิทธิคัดค้านราคา การผูกพันราคา และการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด อันเนื่องมาจากราคาต่ำ
• กำหนดเรื่องการใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการขอเปลี่ยนแปลงวิธีการขาย ในการขายแยกรายการ หรือวิธีขายรวมกันไป ในกรณีที่ยึดทรัพย์มาหลายรายการ โดยต้องร้องคัดค้านก่อนวันขาย แต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 วัน นับแต่ทราบการประกาศขาย
• กำหนดเวลาสำหรับผู้ที่อ้างว่าทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ ตามคำพิพากษา โดยให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 60 วันนับแต่ยึดทรัพย์นั้น ๆ
• ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ออกจากทรัพย์ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องขอออกคำบังคับ
 
ผลสัมฤทธิ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30
• มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้การบังคับคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดโอกาสในการใช้ช่องทางของกฎหมายในการประวิงคดี และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใด เนื่องจากการใช้เวลาในการบังคับคดีเป็นเวลานาน เจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้ก็ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนทำให้ทรัพย์ที่ยึดไว้ก็เสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่อราคาในการขายทอดตลาด
• ลูกหนี้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และสามารถชำระหนี้และปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
• เป็นการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• เป็นปัจจัยบวกต่อการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
• กำหนดมูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดไม่ได้ในมูลค่าที่สูงขึ้นจากเดิม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว ราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท สำหรับ สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ราคารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี อาจกำหนดมูลค่าที่สูงกว่านี้ได้ ตามที่ลูกหนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็น
• กำหนดมูลค่าของสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่อายัดไม่ได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และบำเหน็จหรือค่าชดเชย ไม่เกิน 300,000 บาท หรือตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
• กำหนดวิธีการบังคับคดีเป็นการเฉพาะกับทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หุ้น
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
• ลดขั้นตอนการขออนุญาตศาลขายทอดตลาด
• กำหนดให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับจำนอง เจ้าของร่วมสามารถใช้สิทธิเต็มที่ในการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด หรือหาผู้ซื้อทรัพย์เพื่อให้ได้ในราคาที่ต้องการ
• กำหนดเรื่องการใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการขอเปลี่ยนแปลงวิธีการขาย ในการขายแยกรายการ หรือวิธีขายรวมกันไป ในกรณีที่ยึดทรัพย์มาหลายรายการ โดยต้องร้องคัดค้านก่อนวันขาย แต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 วัน นับแต่ทราบการประกาศขาย
• กำหนดเวลาสำหรับผู้ที่อ้างว่าทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ ตามคำพิพากษา โดยให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 60 วันนับแต่ยึดทรัพย์นั้น ๆ
• ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดสามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ออกจากทรัพย์ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องขอออกคำบังคับ
 
ผลสัมฤทธิ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30
• มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้การบังคับคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดโอกาสในการใช้ช่องทางของกฎหมายในการประวิงคดี และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใด เนื่องจากการใช้เวลาในการบังคับคดีเป็นเวลานาน เจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้ก็ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนทำให้ทรัพย์ที่ยึดไว้ก็เสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่อราคาในการขายทอดตลาด
• ลูกหนี้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และสามารถชำระหนี้และปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
• เป็นการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• เป็นปัจจัยบวกต่อการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
 
  ทาง athomeproperty ได้ชี้ว่ากระบวนการตามกฏหมายใหม่จะทำให้ การขายทอดตลาดนั้นทำได้โดยรวดเร็ว ลดการประวิงเวลา เมื่อขายได้ไว หนี้ก็สามารถชำระได้เร็วขึ้น ดอกเบี้ยก็จะหยุดเดิน ทำให้ฝ่ายลูกหนี้ไม่เสียดอกเบี้ยมากขึ้น เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เร็ว อสังหาริมทรัพย์นั้นถูกซื้อขายในตลาดและสามารถใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างดี 


อยาก ขาย/ให้เช่า/ซื้อ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ คุณภาพดี ราคาถูก สามารถลงประกาศขายหรือให้เช่า ฟรี ที่ www.athomeproperty.com เข้าถึงคนอยากซื้อ เช่า มากที่สุด ยินดีให้บริการ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ความรู้ ข่าวการอบรมสัมนา รีวิวบ้าน-คอนโดใหม่ แหล่งซื้อขายบ้าน คอนโด อสังหา เชิญกดไลค์และติดตามได้ที่  www.facebook.com/athomeproperty

การลงทุนในคอนโดให้เช่า เป็น Passive Income แบบง่ายๆจริงหรือ?
ทำเลคุณภาพอย่างคอนโดติดแม่น้ำเจ้าพระยานั้น เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอันดับต้นๆ ของคนเมืองสมัยนี้ ที่ต้องการมองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพใจกลางกรุงเทพฯ ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกที่แวดล้อมรอบด้าน แต่อีกมุมหนึ่งในเรื่องของพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยก็สำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเอาไว้สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด หรือพื้นที่ภายในห้องเพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน ที่ต้องการมีการแบ่งสัดส่วนแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานได้ตามความต้องการ หากยังนึกไม่ออกลองมาดูก่อนดีกว่าว่าการอยู่อาศัยในคอนโดติดแม่น้ำเจ้าพระยานั้นดีอย่างไร?
คลอดพิมพ์เขียวผังเมืองรวมนนทบุรี บูมรอบสถานีรถไฟฟ้า 3 สาย-ปั้นฮับธุรกิจบางใหญ่ บอร์ดผังเมืองไฟเขียวร่างผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับใหม่ เนื้อที่ 3.8 แสนไร่ ปล่อยผี BCR ขนาดที่ดิน อาคาร ดึง FAR-OSR คุมเข้ม 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า 3 สาย 3 สี “ม่วง-ชมพู-แดง” คงพื้นที่เกษตรกรรมอนุรักษ์สวนทุเรียน เพิ่มปอดเมือง เปิดโซนตะวันตก-ตะวันออกที่อยู่อาศัยชั้นดี ชูบางใหญ่ฮับธุรกิจ ตรึงโซนน้ำหลากห้ามสร้างบ้านจัดสรร ป้องกันน้ำท่วมระยะยาว
athomeproperty รวม 120 กลุ่มเฟซบุ๊คลงประกาศขายบ้านมีสมาชิกเกิน 5,000 คนขึ้นไป
ชี้เป้า ตำแหน่งห้องน้ำสาธารณะติด MRT ทั้ง 8 สถานี
รวมเว็บลงประกาศฟรี ขายบ้าน ขายคอนโด ขายที่ดิน
9 ห้างสุดอลังแห่งใหม่ เปิดแน่ภายใน 3 ปีนี้ กำเงินเตรียมช้อปได้เลย
[How To] วิธีการลงประกาศฟรีใน Athomeproperty.com
เจาะทำเล เรียลดีมานด์ คอนโดเกาะรถไฟฟ้ายังฮอต
ยกเครื่องผังเมืองกทม.ใหม่รับรถไฟฟ้าสารพัดสี พลิกโฉมลงทุนเชื่อม 6 จังหวัด
Please signin or signup

 
กลุ่มธุรกิจในเครือ:
 

 

 

         
                   

ติดต่อโฆษณาคลิ๊ก


บ้าน คอนโด ที่ดิน ขายบ้าน บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ หอพัก
ขายคอนโด บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ตลาดซื้อ ขาย เช่าคอนโด condo ขายคอนโด ห้องเช่า คอนโดมิเนียม ขายคอนโดมิเนียม คอนโดให้เช่า คอนโดมือสอง คอนโด ห้องเช่า ขายคอนโด คอนโดมือสอง คอนโดให้เช่า คอนโด condo 
แอทโฮมพร๊อพเพอรตี้ แอทโฮมเครดิต แอทโฮมเซอร์วิส แอทโฮมออโตเมชัน แอทโฮมกรุ๊บ เครือแอทโฮม โรงเรียนกวดวิชาคลังความรู้
athomeproperty athomecredit athome service athome automation athomegroup knowledge center
ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 0125553009811  © Copyright 2012 www.athomeproperty.com